fbpx
Menu Menu
0product(en)
Minikar

Geen producten in de winkelwagen.

Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid definieert en informeert klanten en bezoekers van de website over hoe WELLNESS RESORT DES HAUTES FAGNES, opererend onder de handelsnaam “DOMAINE DES HAUTES FAGNES”, hierna “DOMAINE DES HAUTES FAGNES”, de aan haar verstrekte informatie gebruikt en beschermt, met name maar niet uitsluitend, wanneer de klant of bezoeker de diensten en producten gebruikt die worden aangeboden door DOMAINE DES HAUTES FAGNES of de huidige website, toegankelijk via de link DHF.be. Voor gemak worden zowel de klant als de bezoeker van deze website in dit privacybeleid aangeduid als “de klant”.

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd of aangevuld door DOMAINE DES HAUTES FAGNES, met name om te voldoen aan eventuele wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval wordt de datum van bijwerking duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant vanaf het moment van publicatie. De klant wordt daarom aangeraden dit privacybeleid en het cookiegebruik regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

I. PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen is het mogelijk om de website te bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. In elk geval is de klant op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan DOMAINE DES HAUTES FAGNES te verstrekken. Echter, bij gebrek aan informatieoverdracht, kan het zijn dat de klant niet kan profiteren van de gevraagde diensten. Inderdaad, om de klant te laten profiteren van de diensten aangeboden door DOMAINE DES HAUTES FAGNES, kan het in sommige gevallen nodig zijn om uw naam, voornaam, adressen (e-mail en post) te vragen, hierna “persoonlijke informatie” of “persoonsgegevens”. Door deze informatie te verstrekken, stemt de klant uitdrukkelijk in met de verwerking ervan door DOMAINE DES HAUTES FAGNES voor de doeleinden vermeld in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld bij elk verzoek.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 14 april 2016, informeert DOMAINE DES HAUTES FAGNES u over de volgende punten :

1. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is WELLNESS RESORT DES HAUTES FAGNES – Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0820.469.748, beheerd door PAULINE PETTA, E-mail. info@dhf.be. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de juistheid en relevantie van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien zorgt hij ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving en dit privacybeleid.

 

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

DOMAINE DES HAUTES FAGNES kan de verstrekte persoonsgegevens verwerken met het oog op de volgende doeleinden :

het verstrekken van de door de klant gevraagde en op hem afgestemde informatie of diensten, en in het bijzonder:
de verwerking en beantwoording van verzoeken via het contactformulier op de website van DOMAINE DES HAUTES FAGNES,
statistieken over websitebezoeken aan DOMAINE DES HAUTES FAGNES,
de presentatie van de diensten en producten aangeboden en geleverd door DOMAINE DES HAUTES FAGNES.
Het verzamelen van informatie waarmee DOMAINE DES HAUTES FAGNES haar website, producten en diensten kan verbeteren (onder andere via cookies);
Het mogelijk maken voor de klant om toegang te krijgen tot de diensten van DOMAINE DES HAUTES FAGNES onder de best mogelijke voorwaarden;
Het beheren van de contracten gesloten tussen de klant en DOMAINE DES HAUTES FAGNES met betrekking tot haar wettelijke en contractuele verplichtingen.

3. ONTVANGERS

Alleen DOMAINE DES HAUTES FAGNES is de ontvanger van de verstrekte persoonlijke informatie. Deze informatie, of het nu individueel of geanonimiseerd is, wordt in geen geval doorgegeven aan een derde partij, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarmee DOMAINE DES HAUTES FAGNES samenwerkt in het kader van haar wettelijke of contractuele verplichtingen. Noch DOMAINE DES HAUTES FAGNES, noch een van haar onderaannemers, externe dienstverleners of partners, verkoopt de persoonlijke gegevens van de klanten van de site en van DOMAINE DES HAUTES FAGNES.

4. BEWAARTERMIJN

Persoonlijke informatie wordt door DOMAINE DES HAUTES FAGNES alleen bewaard voor de tijd die overeenkomt met de doeleinden van de verzameling zoals hierboven beschreven. In elk geval, tenzij een andere bewaartermijn is vereist door een wettelijke of contractuele verplichting, zal de bewaring van de gegevens niet langer zijn dan 5 jaar.

5. RECHTEN VAN DE KLANT

Conform de eerder genoemde Europese regelgeving heeft de klant de volgende rechten:

  • Recht op toegang en communicatie van gegevens: De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot en kennis te nemen van zijn persoonlijke gegevens die door DOMAINE DES HAUTES FAGNES worden bewaard. De klant kan ook leren hoe DOMAINE DES HAUTES FAGNES deze heeft verkregen en aan wie ze worden verstrekt. Gezien de verplichting van DOMAINE DES HAUTES FAGNES tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens, zal de klant zijn identiteit moeten bewijzen voordat hij toegang krijgt tot zijn gegevens. De klant kan dit doen door een elektronische of papieren kopie (met handtekening) van zijn identiteitskaart te overleggen die nog geldig is. De toegangsaanvraag is altijd gratis voor de klant. DOMAINE DES HAUTES FAGNES kan echter verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn (vanwege hun frequentie bijvoorbeeld) weigeren.
  • Recht op rectificatie: De klant kan vragen om correctie of verwijdering van onjuiste, verouderde of incomplete gegevens.
  • Recht van bezwaar: De klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens in twee situaties: 1) wanneer hij legitieme redenen heeft; of 2) om te voorkomen dat zijn gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.
  • Recht op gegevenswissing: De klant kan vragen om zijn gegevens te wissen, en DOMAINE DES HAUTES FAGNES zal hieraan voldoen tenzij er een wettelijke of contractuele reden is die dit verhindert.
  • Recht op dataportabiliteit: De klant kan vragen dat zijn gegevens worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder.
  • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen: De klant kan zijn rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het adres van DOMAINE DES HAUTES FAGNES of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@dhf.be.